Latvian 5 Euro 2017 coins

Country:
Year
-
Weight (g.)
-
Diameter (mm.)
-
Price (US Dollars)
-
Metal:
Filtersresults: 4
Country:
Currency:
Denomination:
Year:
-
Weight (g.)
-
Diameter (mm.)
-
Price (US Dollars)
-
Metal:
Sorting
Found 4 coins
Latvia 5 Euro Old Man's Mitten 2017 Proof KM# 188 VECĪŠA CIMDIŅŠ coin obverse
Latvia 5 Euro Old Man's Mitten 2017 Proof KM# 188 5 EURO 2017 coin reverse

Country: Latvia

Denomination: 5 Euro

Metal:Silver

Year: 2017

Value:$120

Latvia 5 Euro Smith forges in the sky 2017 Proof KM# 187 KALĒJS KALA DEBESĪS, OGLES BIRA DAUGAVĀ. coin obverse
Latvia 5 Euro Smith forges in the sky 2017 Proof KM# 187 ES PAKLĀJU VILLAINĪTI, MAN PIEBIRA SUDRABIŅA. 5 EURO 2017 coin reverse

Country: Latvia

Denomination: 5 Euro

Metal:Silver

Year: 2017

Value:$65

Latvia 5 Euro (The First session of LPNC) KM# 186 LAI DSIWO BRIHWA APWEENOTA LATVIJA! WALKA 1917 5 EURO 2017 coin obverse
Latvia 5 Euro (The First session of LPNC) KM# 186 LATWEESCHU PAGAIDU NAZIONALĀS LATWEESCHI! LEELAIS ATLAISCHANAS WAHRDS IR ATSKANEJIS: PASCHNOTEIKSCHANĀS TAUTĀM! NEGAIDAT WAIRS ZITAS ATLAISCHANAS! ŅEMAT SEW PASCHI, KO WEHSTURE JUMS DOD, UN ESAT GATAWI NOTIHRIT SAWAS DURWIS NO SWESCHEEM APSPEEDEEJEEM! ŅEMAT SEW PASCHI SCHO SEMI, KURU MUHSU TEHWI IR PIRKUSCHI AR SAWEEM ASINS SWEEDREEM, UN ZEĻAT TUR LABAKU UN TAISNIGAKU WALSTI NEKĀ TA, KURA TAGAD EET BOJAA. PADOMES SESIJAI - 100 coin reverse

Country: Latvia

Denomination: 5 Euro

Metal:Silver

Year: 2017

Value:$95

Latvia 5 Euro Latgale Congress 2017 Proof KM# 189 5 EURO LAI DZEIVOI APVIENOTA LATVIJA 1917-2017 coin obverse
Latvia 5 Euro Latgale Congress 2017 Proof KM# 189 LATGOLA coin reverse

Country: Latvia

Denomination: 5 Euro

Metal:Silver

Year: 2017

Value:$85